خدمات ما

ما طیف کاملی از خدمات را برای کمک به سازمانها جهت کار بهتر ارائه می دهیم
همه چیز از ایجاد استانداردهای تعالی گرفته تا آموزش دادن به افراد خود برای کار با روشهای مؤثرتر

نرم افزار پلاک خوان

اﻣﮑﺎن ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل ورود و ﺧﺮوج از ﻗﺒﯿﻞ اﮐﺴﺲ ﮐﻨﺘﺮل

مدیریت پارکینگ

مدیریت تردد و پارکینگ به همراه سیستم های مدیریت پرداخت وجوه

بازرگانی

تشریفات گمرکی، ترخیص کالا ، ترانزیت خارجی و داخلی و تامین تجهیزات در کوتاه ترین زمان

مشاوره فناوری

خدمات مشاوره ما راه گشای مشکلات و صرفه جویی در زمان و هزینه های شما

دوربین و تجهیزات

تامین تجهیزات از قبیل دوربین و متعلقات آن و نرم افزار های پاناسونیک

Video Insight

سیستم مدیریت مقیاس پذیر با قابلیت ضبط و مدیریت دوربین های نظارتی

پلاک خوان پاسارگارد

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ


اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻼک ﻫﺎی ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در پلاک از جمله ف،ز، اس، دی ، ش و صفر را دارا می باشد وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﻼک ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪ دﯾﺪه و ﻧﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺿﻮح ﮐﺎﻓﯽ را دارا ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺐ و ﻫﻮای ﺑﺎراﻧﯽ ﻫﻢ ﺻﺪق ﮐﺮده و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

نرم افزار پلاک خوان تصویر نگاه با ارائه ابزارهای آنالیز اطلاعات ساده و در دسترس به مدیران و تحلیل گران این امکان را می دهد که در کمترین زمان داده های خود را آنالیز نمایند و با ایجاد محیط نمایش مشترک بین اهداف و عملکرد واقعی سازمان موجب تصمیم سازی بهتر و کارآمد می شود

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺮوف

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺮوف

ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻼک در زاویه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻼک در زاویه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻼک در ﺳﺮﻋﺖ

ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻼک در ﺳﺮﻋﺖ

ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻼک ﻫﺎی ﻣﺨﺪوش

ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻼک ﻫﺎی ﻣﺨﺪوش

ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻼک در ﻫﻮای ﺑﺎراﻧﯽ و ﺷﺐ

ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻼک در ﻫﻮای ﺑﺎراﻧﯽ و ﺷﺐ

ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد

صحت تشخیص پلاک 100 درصد

صحت تشخیص پلاک 100 درصد

صحت تشخیص حروف پلاک 98 درصد

صحت تشخیص حروف پلاک 98 درصد

امکان پلاک خوانی از ویدئوهای  ضبط شده

امکان پلاک خوانی از ویدئوهای ضبط شده

  • ایران، اصفهان، خیابان وحید نبش خیابان حسین آباد مجتمع عسکری،طبقه 2 واحد 4
  • +98 3136203190
  • +98 3136203179
  • +98 9036641950
  • info@ainetco.com